Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang  op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. Door het bevestigen van de offerte, zij het via mail of door ondertekening, erkent de Klant de algemene voorwaarden van Groep Jomaco te aanvaarden. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

1. Omschrijving opdracht

De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten aan zijn bedrijf toe te vertrouwen aan Groep Jomaco, met maatschappelijke zetel Veeweidestraat 13a, 3960 Bree. Groep Jomaco aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige bestelbon/offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. Groep Jomaco levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband.

2. Inspanningsverbintenis

Groep Jomaco zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Groep Jomaco worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Groep Jomaco uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Offertes

Offertes van Groep Jomaco zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Onder offerte verstaan we een aan de Klant gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. De toegekende tarieven creëren geen rechten naar toekomstige opdrachten toe.

4. Korting

Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Groep Jomaco behoudt zich het recht voor extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de Klant.

5. Betaling

De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend, en zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar via overschrijving op het bankrekeningnummer IBAN BE29452814155164.

6. Niet-betaling

De facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum. In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag zal de prijs van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met en intrest van 12% en met een forfaitaire vergoeding van 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van €75. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik zoals voorzien in de wet van 8-12-1992. Voor alle geschillen nopens deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.

7. Informatie

Groep Jomaco verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Groep Jomaco. Groep Jomaco is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt.

8. Aansprakelijkheid

Alle adviezen die verstrekt worden door Groep Jomaco zijn vrijblijvend en worden door de Klant naar diens goeddunken geïmplementeerd. De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. De aansprakelijkheid van Groep Jomaco met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Groep Jomaco. De totale aansprakelijkheid van Groep Jomaco, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Groep Jomaco werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

9. Overmacht

Groep Jomaco is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht of hardship. Als gevallen van overmacht/hardship worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval, lockdowns (zij het algemene lockdowns of specifieke lockdowns in het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden) en alle andere situaties die de werkzaamheden van Groep Jomaco ernstig bemoeilijken of onredelijk zwaar maken.

10. Vertrouwelijkheid

Zowel de Klant als Groep Jomaco duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. Groep Jomaco verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. Groep Jomaco zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

11. Intellectuele rechten

Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, softwareprogramma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, softwareprogramma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij.

12. Annulatie

Alle ingeplande dagen die later dan 10 werkdagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd, zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon.

13. Duurtijd en einde

De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.

14. Contract

Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Groep Jomaco gestaakt worden.

15. Klachten

Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten aan Groep Jomaco worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de diensten of facturen. De klacht zal duidelijk omschreven zijn, zoniet kan ze niet worden aanvaard. Een eventuele door ons te betalen schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de waarde van de door ons uitgevoerde prestaties. Het indienen van een klacht op zich ontheft een cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Tongeren bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing.

17. Wijziging algemene voorwaarden 

Groep Jomaco behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

© 2024 groepjomaco.be | Created by GOdevelop